INFORMACE - Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Sanitop-praha.cz , jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je Sanitop Praha, spol.s r.o., IČO: 61064106, DIČ: CZ61064106 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho zákazníků (kupujících).


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Upozornění k objednávkám!

Pro veškeré doplňující údaje údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku (pokud toto není dostatečně dáno přímo položkou katalogu) nebo pro případné další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího kontaktujte našeho pracovníka na email dotaz@sanitop-praha.cz

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává dodavateli souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Platební podmínky:

Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak. K zásilkám nejsou účtovány žádné příplatky za způsob platby.

K zásilkám nejsou účtovány žádné příplatky za způsob platby. Při objednávce zboží, které je na objednávku, budete vyzváni k uhrazení zálohové faktury ve výši 50% ceny objednaného zboží na účet firmy Sanitop Praha s.r.o. v ČSOB č. 577033173/0300. Zboží bude objednáno u výrobce po jejím uhrazení

Expediční lhůty:

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději třetí pracovní den po obdržení zálohy. Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, pokud zboží není momentálně skladem nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O delší expediční lhůtě bude zákazník v každém jednotlivém případě vždy neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za druhou zásilku.

V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.

Přepravné:

Zboží lze v současné době dopravovat těmito způsoby:

  • Na dobírku - k cené zásilky je připočteno balné 100 Kč

  • Osobní převzetí na provozovně Sanitop Praha s.r.o.

Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě nadměrné velikosti,váhy nebo větším počtu balení objednaného zboží nebo v případě nadstandardního požadavku zákazníka na způsob či termín dodání (např. dodání mimo běžnou provozní dobu) bude dopravné sjednáno individuálně. Vždy však bude se zákazníkem předem dohodnuto a jím i odsouhlaseno.

Balné:

K zásilkám není účtováno balné ani jakýkoli další manipulační poplatek.


IV. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši poštovného či dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.


V. Reklamace

Všeobecné informace:

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců, dovozců a oficiálních distributorů, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Záruční doba:

Na dodávané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Zaruka se nevztahuje na:

  • vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku či jeho modifikací nebo jeho používáním nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití,
  • vady způsobené běžným opotřebením výrobku, jeho mechanickým poškozením nebo vady způsobené v důsledku živelných pohrom (např. úder blesku, oheň, voda) nebo působením nestandardních jevů (např.přepětí v síti apod.)

Kontrola zboží při jeho převzetí:

Při obdržení zásilky je třeba ihned zkontrolovat úplnost dodávky, její soulad s připojenými doklady a především neporušenost obalu zboží. Zboží expedujeme v originálních obalech výrobce, popř. je námi dodatečně opatřeno obalem, který při standardním zacházení se zásilkou zaručuje jeho dostatečnou ochranu po celou dobu přepravy. Proto jakéhokoli porušení obalu řešte ihned s pracovníkem dodávkové služby sepsáním protokolu či odmítnutím dodávky jako celku. O této skutečnosti je třeba též informovat pracovníka prodávajícího (uveden v kontaktech). Toto oznámení je nutno učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou a má se to, že zboží bylo dodáno řádně.

Upozornění! Jestliže odběratel zboží neprohlédne při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Jak reklamovat:

K dodávce je v převážné většině případů přiložen záruční list výrobce. Záruční list zasíláme se zbožím nepotvrzený. Požadujete-li potvrzení záručního listu (především pro případné uplatnění reklamace přímo v autorizovaných servisech v něm uvedených) zašlete nám jej po vybalení zboží a jeho kontrole na adresu uvedenou v kontaktech společně s kopií dokladu o nákupu k potvrzení.

Účinné uplatnění reklamace je vždy podmíněno prokázáním nákupu reklamovaného zboží. Pro uplatnění reklamace v autorizovaných servisních organizacích je nutno doložit řádně vyplněný a povrzený záruční list a kopii dokladu o nákupu zboží.

Výrobky, pro které nejsou zřízena autorizovaná servisní místa, je možno reklamovat pouze u prodejce, tedy u provozovatele intenetového obchodu. V tom případě informujte našeho pracovníka uvedeného v kontaktech (e-mailem nebo telefonicky). Ten s Vámi projedná další postup v této záležitosti.

Pro řádné uplatnění reklamace u nás je dostatečným dokladem záruční list (i nevyplněný), pokud byl se zbožím dodán, kopie dokladu o nákupu zboží a podrobný popis reklamované závady. Nevyskytuje-li se závada trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Výrobek musí být k reklamaci dodán v originálním obalu a musí být kompletní. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující.

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne náš reklamační technik ihned po převzetí zboží, ve složitějších případech pak do tří pracovních dnů. Vyřízení je možné opravou závady, výměnou vadného zboží za bezvadné nebo vrácením kupní ceny, přičemž způsob vyřízení reklamace závisí pouze na rozhodnutí reklamačního technika a nelze se jej domáhat. Reklamace bude vyřízena v době co nejktratší, nejdéle však do 30ti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je ukončeno dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. V případě oprávněné reklamace pak dopravu opraveného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.


VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží.

15.jpg, 0 kB
Copyright © 2011     Design:Pavel Ivon a Tomáš Douda
              Development: Pavel Ivon
Administrace